+421 918 994 093 (po-pi: 8:00-13:00)

Záruka a reklamace

I. Obecná ustanovení

 • 1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č.40 / 1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady.
 • 2. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatňování reklamace na zboží prodávané společností HOLLYWOOD CES, s. r. o., se sídlem Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Žilině, v oddíly, vložka číslo 15980/L.
 • 3. Tímto reklamačním řádem prodávající informuje kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace.

II. Výklad pojmů

 • 1. Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost HOLLYWOOD CES, s. r. o., se sídlem Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Žilině, v oddíly, vložka číslo 15980 / L.
 • 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která koupila zboží nabízené v portfoliu kupujícího na internetové stránce www.niagara.sk prostřednictvím elektronického obchodu a která má právo na uplatnění odpovědnosti za vady.
 • 3. Reklamací se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí uplatnění odpovědnosti za vady zboží.
 • 4. Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.


Odpovědnost za vady
 • 1. Prodávaný zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat technickým normám.
 • 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena.
 • 3. Práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Záruční podmínky
 • 1. Kupující je povinen při převzetí zboží, zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (daňový doklad - faktura).
 • 2. Při doručení zboží kurýrní službou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat se zaměstnancem doručovatele protokol o zjištěných zjevných vadách - o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, jeho obalu, příp. jiných zjevných vadách.
 • 3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnost dokladů, případně jiné zjevné vady reklamovat ihned.
 • 4. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu info@niagara.sk nebo telefonicky v pracovní dny na 0918 994 093.
 • 5. Reklamace o nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku po tomto termínu nemusí být prodávajícím uznány a taková reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za zjevné vady zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá ani v případě, kdy kupující nevyužije právo provést prohlídku zboží při jeho převzetí.
 • 6. V případě, že zboží předáno kupujícímu neodpovídá kvalitě uváděné prodávajícím na jeho internetových stránkách, je kupující povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Dodatečná reklamace tohoto typu nebudou uznány.
 • 7. Záruční doba veškeré zboží objednané v internetovém obchodě prodávajícího umístěného na internetové stránce www.plysakovo.sk je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
 • 8. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady zboží.
 • 9. Za reklamaci nelze považovat:

  a) vady způsobené opotřebením nebo nadměrným používáním věci
  b) osahaná a poškrábané nosiče, chybějící tiskoviny z rozbalených nosičů, proražené nebo prasklé rozbalené nosiče.
  c) vady způsobené používáním zboží v podmínkách neodpovídajících povaze zboží
  d) vady způsobené nesprávným zacházením se zbožím
  e) vady způsobené mechanickým poškozením zboží, které nastalo po jeho převzetí kupujícím
  f) mechanické poškození zboží, případně jiné zjevné vady a nekompletnost odevzdaného zboží, které nebylo oznámeno prodávajícímu při převzetí zboží a na mechanické poškození, které nebylo možné zjistit při převzetí a které nebylo sděleno do 24 hodin od převzetí zboží
  g) jestliže prodávající před převzetím zboží o vadě věděl, resp. byl na vadu upozorněn a pro vadu byla poskytnuta sleva z ceny zboží.
  h) pokud kupující reklamuje zboží po uplynutí jeho záruční doby.

III. Uplatnění reklamace

 • 1. Kupující může uplatnit reklamaci osobně v sídle prodávajícího na adrese: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, nebo zasláním (poštou, kurýrní službou).
 • 2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. V případě nepředložení uvedených dokladů reklamace nebude uznána. Kupující je povinen předložit doklady o případných předchozích reklamacích stejného zboží.
 • 3. Pokud kupující zasílá vadné zboží prodávajícímu, je povinen zabalit jej do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. Za škodu na zboží způsobenou jeho nevhodným zabalením prodávající neodpovídá.
 • 4. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy kupující uplatnil reklamaci u prodávajícího. Při osobním uplatnění reklamace je to den předání vadného zboží spolu s příslušnými doklady prodávajícímu. Při zaslání vadného zboží prodávajícímu se za den zahájení reklamačního řízení považuje den, kdy vadné zboží spolu s příslušnými doklady byl doručen prodávajícímu.
 • 5. V případě, že kupující při uplatnění reklamace nepředá všechny požadované doklady, případně tyto nejsou čitelné nebo předán zboží není kompletní, reklamační řízení začíná až dnem předání kompletního zboží a všech požadovaných dokladů. Pokud kupující ani na výzvy prodávajícího nedoplní chybějící doklady a zboží, reklamace bude považována za nedůvodnou.
 • 6. Reklamované zboží se kupující zavazuje po dohodě s prodávajícím zaslat na adresu prodávajícího společnosti HOLLYWOOD CES, s. r. o., uvedenou v obchodních podmínkách.
 • 7. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu jako balík doporučenou zásilkou (reklamované zboží zasláno formou dobírky nebude prodávajícím převzato), přičemž do balíku s reklamovaným zbožím se kupující zavazuje přiložit kopii faktury a kopii ústřižku od doručovatele.
 • 8. Po doručení reklamovaného zboží bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamované zboží bude po dohodě s kupujícím vyměněno kus za kus, nebo za jiné zboží z e-shopu prodávajícího, který si kupující vybere (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo prodávající vrátí kupujícímu peníze.

IV. Vyřízení reklamace

 • 1. Jestliže se během záruční doby vyskytne vady, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající.
 • 2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží.
 • 3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Odstranitelnými vadami jsou vady, jejichž odstraněním se nehorší kvalita a užitné vlastnosti zboží.
 • 4. Kupující má právo požadovat bezplatnou výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy:

  a) pokud se na zboží vyskytne vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady
  b) jde sice o vady odstranitelné, avšak nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat, za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích opravách
  c) jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro větší počet vad zboží řádně užívat - za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému užívání zboží
  d) prodávající nevyřídí reklamaci v zákonné 30 - denní lhůtě

 • 5. Pokud se na zboží objeví jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží
 • 6. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny se přihlédne k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení zboží a možná jeho dalšího užívání. O výši poskytované rozhoduje pověřený zaměstnanec.
 • 7. Pokud zboží prodávané za nižší cenu vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  a) předáním opraveného zboží
  b) výměnou zboží
  c) vrácením kupní ceny zboží - při odstoupení kupujícího do smlouvy
  d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
  e) odůvodněným zamítnutím reklamace


  Reklamace se nevztahuje na DVD zdarma.
  Reklamace jsou vyřizovány:

  • telefonický na čísle 0918 994 093 v pracovních dnech od 9:00 - 15:00
  • emailem na: info@niagara.sk
  • poštou, spolu s reklamovaným zbožím prosíme přiložit průvodní dopis s popisem závady na zboží
  • při oprávněné reklamaci Vám reklamované zboží obratem vyměníme za nový, pokud stejný máme skladem, resp. po dohodě se zákazníkem zašleme jiný náhradní zboží nebo vrátíme částku za reklamované zboží

  V. Závěrečná ustanovení

  • 1. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
  • 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 13.4.2015
  • 3. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

  VI. Reklamační formulář

  Zde si můžete stáhnout reklamační formulář: Reklamačný_formulár.doc


Hlavní partner

Kontakt
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská Republika

+421 918 994 093
(po-pia: 08:00-13:00)
info@niagara.sk
Odporúčame tiež
Plyšákovo.sk